Lịch sử hình thành

Tháng 7 năm 2015

Công ty TNHH Novopharm thành lập với sứ mệnh

“Tận tâm cho sự sáng tạo và chất lượng”

hoạt động chính ở kênh ETC dịch vụ

Tháng 5 năm 2016

Chi nhánh công ty TNHH Novopharm tại Hồ Chí Minh được thành lập.

Tháng 3 năm 2020

Chi nhánh miền trung công ty TNHH Novopharm được thành lập tại Khánh Hòa